bet365 Sports offers a bonus of 100% up to £/$200 bet365 Sports – 100% Deposit Welcome Bonus Find instructions on getting your bet365 Offer Code and this sports bonus.

Regulamin Nordea LCJRun

Regulamin NORDEA LCJRun 2016 – 5 km

Wersja pdf

Cele imprezy:

 1. Wspieranie i popularyzowanie imprez biegowych w Łodzi.
 2. Zachęcanie do aktywnego, zdrowego i sportowego trybu życia mieszkańców Łodzi.
 3. Uatrakcyjnienie oferty imprez rekreacyjno-sportowych w Łodzi.
 4. Integracja biegaczy oraz instytucji i klubów
 5. Promocja Miasta Łodzi i Portu Lotniczego im. Wł. Reymonta

 Organizator:

 1. inesSport Agnieszka Wolska – Sobecka

 Współorganizator:

 1. Port Lotniczy im. Wł. Reymonta w Łodzi
 2. parkrun Łódź

 Termin i miejsce:

 1. Bieg odbędzie się w sobotę 14/15 maja 2016
 2. Start NORDEA LCJRun nastąpi godziny 00:30 na terenie Portu Lotniczego im. Wł. Reymonta
 3. Limit czasu dla osób startujących w biegu na dystansie 5 km wynosi 60 minut.

 Trasa i dystans:

 1. Trasa wyznaczona będzie na terenie Portu Lotniczego im. Wł. Reymonta – szczegółowy plan dostępny jest na stronie lcjrun.pl
 2. Zawodników startujących w biegu głównym obowiązuje limit czasu 60 Po upływie tego czasu zawodnicy zobowiązani są do zejścia z trasy i zdjęcia nr startowego.

 Warunki uczestnictwa:

 1. Warunkiem udziału w NORDEA LCJRun, jest posiadanie dokumentu tożsamości (aktualny dowód osobisty bądź paszport) oraz własnoręcznie podpisane Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w Biurze Zawodów.
 2. Pakiety startowe wydawane będą po okazaniu dokumentu tożsamości wyłącznie osobie zgłoszonej do biegu.
 3. W biegu głównym mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 14 maja 2016 roku ukończą 16 Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców bądź opiekunów prawnych – oświadczenie znajdować się będzie na stronie www.lcjrun.pl. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.
 4. NORDEA LCJRun odbędzie się w strefie zastrzeżonej lotniska. Dostęp do strefy zastrzeżonej będą mieli tylko biegacze z numerami startowymi, którzy przejdą kontrolę bezpieczeństwa.
 5. W trakcie trwania biegu wszyscy Uczestnicy zobowiązani są do założenia koszulki i numeru startowego otrzymanych w ramach pakietu startowego. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania i odmowy udziału w biegu każdego uczestnika, który nie będzie ubrany w powyższy sposób.
 6. Organizator dołoży wszelkich starań, aby przed biegiem i w jego trakcie przekazywać wszelkie informacje przez system nagłaśniający, w związku z czym zalecane jest nieużywanie własnych urządzeń elektronicznych ze słuchawkami, aby słyszeć komunikaty Organizatora.

 Zgłoszenia:

 1. Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, dostępnego na stronie zapisy.inessport.pl
 2. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty W momencie zgłoszenia i opłacenia startowego przez 850 osób lista startowa zostanie zamknięta. Przewiduje się dodatkowe miejsca dla zaproszonych zawodników, gości i przedstawicieli sponsorów.
 3. Na liście startowej pojawią się tylko zawodnicy, którzy dokonali opłaty startowej.
 4. W przypadku dokonania opłaty startowej po wyczerpaniu limitu uczestników, Organizator, na wniosek zainteresowanej osoby, dokona zwrotu przedmiotowej kwoty pomniejszonej o koszty operacyjne związane z dokonaniem przelewu.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.
 6. Termin zgłoszeń do biegu upływa w dniu 8 maja 2016 roku lub po wyczerpaniu limitu miejsc.
 7. Biuro zawodów znajdować się będzie na terenie Portu Lotniczego im. Wł. Reymonta w Łodzi przy ulicy Gen. S. Maczka 35, czynne będzie od godziny 19:30 do godziny 22:30 w dniu 14 maja 2016 roku.
 8. Każdy zawodnik, który dokona zgłoszenia i opłaci wpisowe będzie miał przydzielony numer startowy, na podstawie którego wyznaczona zostanie mu godzina odprawy (kontroli bezpieczeństwa). Nie stawienie się w wyznaczonych godzinach na kontrolę, będzie skutkowało przesunięciem na koniec ostatniej odprawianej grupy czasowej. Kontrola bezpieczeństwa nie zostanie przedłużona. Osoby, które nie stawiły się w wyznaczonym dla siebie czasie na odprawę, mogą zostać nie dopuszczone do biegu – dokładna informacja o godzinach odpraw zostanie podana w oddzielnym komunikacie.
 9. Odsprzedaż Pakietu startowego osobom trzecim wiąże się z dyskwalifikacją zawodnika.

 OPŁATA STARTOWA

 • 54,95 zł – dla pierwszych 450 zawodników
 • 64,95 zł – dla kolejnych 300 zawodników
 • 74,95 zł – dla kolejnych 100 zawodników
 1. Opłatę startową należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Dotpay.
 2. Po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę Dotpay, przez którą należy dokonać opłaty startowej. Płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisie zapisy.inessport.pl – zakładka moje konto – płatności.
 3. Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.
 4. Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto organizatora.
 5. Opłata startowa w żadnym przypadku nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji zawodnika z udziału w biegu, nieukończenia biegu lub wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Istnieje możliwość przeniesienia wpisowego na innego zawodnika w nieprzekraczalnym terminie do 22 kwietnia 2016 r. Warunkiem jest wypełnienie formularza przeniesienia zamieszczonego na stronie biegu i wniesieniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 10,00 zł na konto podane w ww. formularzu.
 7. Dokonanie opłaty startowej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy.
 8. Każdy zawodnik zgłoszony do biegu otrzymuje w pakiecie:
  • Numer startowy wraz z chipem,
  • cztery agrafki,
  • koszulkę techniczną (wybór rozmiaru możliwy wyłącznie do dnia 29 kwietnia 2016 r.),
  • medal okolicznościowy,
  • baton regeneracyjny i napój,
  • jednorazowy karnet open do Sport Vera.

Pomiar czasu:

 1. Pomiar czasu odbędzie się za pomocą jednorazowych chipów umieszczonych w numerach startowych.
 2. Pomiar czasu będzie prowadzony na starcie/mecie oraz na półmetku biegu.
 3. Do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto pierwszych 50 zawodników, a pozostałe miejsca zostaną ustalone na podstawie czasu netto.
 4. Każdy zawodnik otrzyma po zakończonym biegu wiadomość tekstową (sms) z wynikiem.

 Klasyfikacje i nagrody w NORDEA LCJRun:

 1. Generalna kobiet i mężczyzn.
 2. Klasyfikacja Łodzian.
 3. Klasyfikacja bankowców.
 4. Nagrody
  • za miejsca I – III w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn – puchar + bony do Galerii Łódzkiej o wartości 500 zł, 400 zł, 300 zł.
  • za miejsca I – III dla kobiet i mężczyzn w klasyfikacji Łodzian – statuetka + nagroda.

 Postanowienia końcowe:

 1. Każdy uczestnik NORDEA LCJRun zobowiązuje się do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie Portu Lotniczego Łódź, oraz wszelkich poleceń służb porządkowych lub obsługi lotniska pod rygorem kary finansowej.
 2. Uczestnicy mogą swobodnie poruszać się w strefie ogólnodostępnej lotniska.
 3. Poruszanie się w częściach strefy zastrzeżonej lotniska wskazanych przez organizatora, odbywa się wyłącznie po poddaniu się kontroli bezpieczeństwa osób.
 4. Uczestników obowiązuje zakaz wnoszenia do strefy zastrzeżonej przedmiotów zabronionych. Lista przedmiotów zabronionych dostępna jest na stronie internetowej Portu Lotniczego Łódź – http://www.lotnisko.lodz.pl/pl/twoja-podroz.html#tab46
 5. Uczestnik rażąco i umyślnie naruszający warunki bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego oraz nie stosujący się do poleceń służb porządkowych lub obsługi lotniska może zostać nie dopuszczony do udziału w wydarzeniu lub z niego wykluczony, także w trakcie jego trwania. Przepisy dotyczące odpowiedzialności za naruszenie warunków bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego stosuje się odpowiednio. Na uczestnika nie przestrzegającego zasad opisanych w regulaminie NORDEA LCJRun oraz regulaminie Portu Lotniczego im. Wł. Reymonta w Łodzi może zostać nałożona kara finansowa.
 6. Koszt uczestnictwa pokrywa zawodnik.
 7. Koszty organizacji pokrywają organizatorzy.
 8. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosownie do przepisów obowiązujących na terenie Portu Lotniczego im. Wł. Reymonta w Łodzi.
 9. Organizator objęty jest ubezpieczeniem OC. Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w NORDEA LCJRun, natomiast uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie sportowej NNW.
 10. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Uczestnik rejestrując się do biegu przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
 11. Organizator rekomenduje przed startem poddanie się badaniom kontrolnym i zasięgnięcie opinii lekarskiej, co do możliwości udziału w biegu.
 12. Organizator zapewnia opiekę medyczną wyłącznie dla uczestników imprezy na trasie biegu od momentu startu do zamknięcia trasy biegu określonej limitem czasowym a także w centrum zawodów do zakończenia imprezy. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub kosztów transportu nieobjętych zakresem zabezpieczenia medycznego imprezy.
 13. Decyzje podjęte przez Koordynatora medycznego lub obsługę medyczną co do udziału zawodnika w biegu są niezawisłe oraz są wiążące wobec zawodnika. Nie zastosowanie się do zaleceń obsługi medycznej powoduje dyskwalifikację.
 14. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki oraz za zaginięcie rzeczy cennych pozostawionych w depozycie.
 15. Organizator zapewnia depozyt.
 16. Protesty należy składać w biurze zawodów, w ciągu godziny od zakończenia konkurencji po wpłacie kaucji w wysokości 200 zł.
 17. Organizator nie zapewnia natrysków.
 18. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne (wyjątek stanowią warunki pogodowe zagrażające życiu uczestników).
 19. Wszystkich zawodników startujących w NORDEA LCJRun obowiązuje niniejszy regulamin.
 20. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych.
 21. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności:
 • Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie.
 • Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w kontekście jego udziału w biegu.
 • Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej.
 • Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku.
 • Publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 • Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyny.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu, który będzie dostępny w biurze zawodów.

 Zespół organizacyjny:

Bartłomiej Sobecki: bartek@mw5972.stronazen.pl
Maciej Woźnicki: biuro@mw5972.stronazen.pl

©2014-2017 Wszelkie prawa zastrzeżone - LCJRun.pl. Wykonanie: AktywnaStrona.pl - Nowoczesne strony internetowe